О нама

Друштво за КГХ Србије

Друштво за грејање, хлађење и климатизацију Србије (КГХ) основано је 1970. године у Београду.

Идеја о оснивању посебног удружења за ову област технике настала је 1970. године приликом припрема за организацију семинара о климатизацији високог притиска и аутоматској регулацији – што је у то време била технолошка новост која је тек почела да се примењује у Европи.

Друштво за КГХ Србије окупља инжењере и техничаре термотехничке и сродних струка који су ангажовани на реализацији система грејања, хлађења и климатизације у оквиру Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС), ради унапређења науке и струке и у циљу побољшања услова живота и очувања животне средине.

Друштво за КГХ је стручна-научна интересна и професионална и невладина организација, заснована на добровољном удруживању инжењера и техничара и сарадњи са другим сличним организацијама и привредом.

Друштво за КГХ је у погледу организације једна од чланица у оквиру Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС), који је једна од 41 чланице Савеза инжењера Србије (СИТ), који се ослања на „Техничку дружину” – прву стручну еснафску организацију основане у Србији давне 1868. године и „Удружење српских инжењера” основано 1890. године, чији је први почасни члан био Никола Тесла (1892).

Канцеларија Друштва за КГХ налази се у Дому инжењера и техничара у Београду.

Стручни рад Друштва за КГХ реализује се кроз техничке комитете:

– Технички комитет за расхладну технику, топлотне пумпе и енергетску ефикасност;

– Технички комитет за обновљиве изворе енергије, и

– Технички комитет за даљинско грејање и хлађење.

Друштво за КГХ чланица је Европске асоцијације за грејање и климатизацију (REHVA), а његови чланови активно учествују у раду Америчке асоцијације инжењера за грејање, хлађење и климатизацију (ASHRAE), корпоративни је члан Међународног института за хлађење (IIR), међувладине организације чији је један од оснивача била Краљевина Србија пре више од 100 година (1908. године), као и UNEP-а – програма Уједињених нација за заштиту човекове околине. Друштво за КГХ је један од иницијатора и оснивача Дунавског огранка ASHRAE (2005. године).

Највиши представници тих организација сваке године активно учествују у раду Конгреса КГХ.

Конгрес о КГХ

Први стручни скуп у организацији Друштва КГХ реализован је 1970. године у Београду, под називом „Семинар о климатизацији високог притиска и аутоматској регулацији“. Овом скупу присуствовало је преко 120 учесника из целе тадашње Југославије.

Том приликом је предложено да се такве конференције одржавају сваке године. Одржавање КГХ скупова наставило се и постало традиција, а семинари КГХ временом су прерасли у домаће, а затим и у међународне конгресе који се одржавају сваке године у конгресном Сава центру у Београду, а које организује Друштво за КГХ Србије. Конгрес о КГХ има своје место у међународном календару стручних скупова.

Своје радове на нашим конгресима излажу реномирани стручњаци из Европе, Азије, Америке. Посебан програм је организован за студенте завршних година, младе инжењере и докторанде.

У складу са временом и тенденцијама у науци и техници најзначајније место последњих година на конгресу заузимају теме које се односе на енергетску ефикасност, зграде нула енергије, коришћење обновљивих извора енергије и замену расхладних флуида који штетно делују на човекову околину и друге актуелне теме из области технике хлађења.

Изложба опреме и достигнућа из области КГХ

Већ на првом скупу 1970. године, неколико фирми је изложило своје производе, проспекте и каталоге, да би се из године у годину том виду праћења достигнућа у струци КГХ у свету и код нас поклањала све већа пажња. Изложбе опреме и достигнућа из области КГХ, као саставни део конгреса постајале су све популарније и окупљају све већи број домаћих и страних излагача. Број излагача достигао је већ бројку од 150.

Часопис „КГХ“

Убрзо након првог скупа о КГХ родила се и идеја да се покрене часопис „КГХ“ (климатизација, грејање, хлађење), која је била спроведена у дело новембра 1972, а акција издавања часописа се наставља и данас, после 45 година.

Часопис „КГХ“ је научно-стручни часопис за климатизацију, грејање и хлађење који излази тромесечно (фебруара, маја, септембра и новембра). У издавању часописа данас учествује близу 100 суиздавача – компанија из Србије и иностранства које у овом часопису препознају добру маркетиншку подршку за пласман својих производа и услуга.

Serbian HVAC&R Society

The idea of founding a special association of engineers from this field was born in 1970 during the preparations for the organization of a seminar on high pressure air-conditioning and automatic control, a technological novelty of that time in Europe.

The Serbian Society for Heating, Refrigeration and Air-Conditioning gathers engineers and technicians from the field of thermal engineering and associated fields who are involved in the implementation of heating, refrigeration and air-conditioning systems within the Serbian Union of Mechanical and Electrical Engineers and Technicians (SMEITS),for the purpose of advancing the profession, improving the quality of life and protecting and preserving the environment.

The Serbian Society for Heating, Refrigeration and Air-Conditioning is a professional-scientific, interest, professional and non-governmental organization based on voluntary association of engineers and technicians and cooperation with other similar organizations and economy.

The Serbian Society for Heating, Refrigeration and Air-Conditioning is one of the members of the Serbian Union of Mechanical and Electrical Engineers (SMEITS), which is one of 41 members of the Serbian Union of Engineers (SIT), having its roots in the “Technicians’ Society ” – the first professional organization founded in Serbia in 1868, and the “Association of Serbian Engineers ” founded in 1890, whose first honorary member was Nikola Tesla (1892).

The office of the Serbian Society for Heating, Refrigeration and Air-Conditioning is in the Centre of Engineers and Technicians in Belgrade.

The professional activity of the Society is carried out through the following technical committees:

– Technical committee for refrigeration systems, heat pumps and energy efficiency;

– Technical committee for renewable energy sources, and

– Technical committee for district heating and cooling.

The Serbian Society for Heating, Refrigeration and Air-Conditioning is a member of the European Federation of Heating, Ventilation and Air-Conditioning Associations (REHVA), its members actively participate in the work of the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), it is a corporate member of the International Institute of Refrigeration (IIR), a non-governmental organization whereof one of its founders was the Kingdom of Serbia more than 100 years ago (in 1908), and it is a member of UNEP – United Nations Environment Programme. The Serbian Society for Heating, Refrigeration and Air-Conditioning is one of the initiators and founders of the ASHRAE Danube Chapter (2005).

The highest representatives of these organizations actively participate in the HVAC&R congress held in Belgrade every year.

HVAC&R congress

The first professional conference organized by the Serbian Society for Heating, Refrigeration and Air-Conditioning was held in 1970 in Belgrade - “Seminar on high pressure air-conditioning and automatic control “. This seminar attended by over 120 participants from the former Yugoslavia.

On that occasion it was proposed that such meetings should be organized every year. HVAC&R meetings have continued to be organized and they have become a tradition, and HVCA&R seminars have gradually grown into national congresses and later international congresses that are held every year in the Sava Centre in Belgrade and are organized by the Serbian Soceity for Heating, Refrigeration and Air-Conditioning. HVAC&R congress is included in the international congress calendar.

Renowned experts from Europe, Asia, and America present their papers at our congresses. The special programme is organized for senior undergraduates, young engineers and PhD students.

In accordance with the time and scientific and engineering trends, for the past several years the most significant congress topics have been those related to energy efficiency, zero energy buildings, use of renewable energy sources, replacement of environmentally unfriendly refrigerants as well as other current topics from the field of refrigeration.

Exhibition of HVAC&R equipment and accomplishments

At the first seminar held in 1970, several companies exhibited their products, prospectuses and catalogues, and over the time more and more attention has been paid to accomplishments in HVCA&R profession, globally and in this country. The exhibitions of HVAC&R equipment and accomplishments within the congress have become increasingly popular and they gather an increasing number of domestic and foreign exhibitors. The number of exhibitors has reached 150.

“KGH“ Journal

Soon after the first HVAC&R seminar, an idea of starting a journal „KGH“ (Serbian abbreviation for air-conditioning, heating, refrigeration) was born and it was implemented in November 1972. The journal has been published for 45 years.

“KGH“ journal is a scientific-technical journal for heating, refrigeration and air-conditioning which is published quarterly (in February, May, September and November). Today the journal has almost 100 co-publishers – Serbian and foreign companies that recognize it as a good marketing support for marketing their products and services.